Algemene voorwaarden JoJa

 
Definities
 
1. JoJa: JoJa, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 78013062.
2. Klant: Degene met wie JoJa een overeenkomst is aangegaan. 
3. Partijen: JoJa en klant samen. 
4. Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 
 
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens JoJa. 
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 
 
Prijzen
 
1. Alle prijzen die JoJa hanteert in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
2. Alle prijzen die JoJa hanteert voor zijn producten of diensten op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan JoJa ten alle tijde wijzigen. 
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die JoJa niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging, zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 
 
Monsters/modellen
 
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen. 
 
Gevolgen niet tijdig betalen 
 
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is JoJa gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding schuldig aan JoJa.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag JoJa zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsplicht heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van JoJa op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door JoJa, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan JoJa de betalen. 
 
Recht van reclame
 
1. Zodra de klant in verzuim is, is JoJa gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producen.
2. JoJa roept het recht  van reclame in door middel van schriftelijke en elektronische mededeling. 
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan JoJa, tenzij de partijen hierover andere afspraken maken. 
4. De kosten voor het terughalen of – brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 
 
Herroepingsrecht
 
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 
 
⦁ Het product niet is gebruikt. 
⦁ Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast. 
⦁ Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, etc.). 
⦁ Het geen spoedreparatie betreft. 
⦁ De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht. 
 
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
⦁ Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling. 
⦁ Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen.
⦁ Zodra de consument het eerste product heeft afgenomen.
⦁ Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen. 
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@joja.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van JoJa, joja.nl kan worden gedownload. 
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan JoJa, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van JoJa indien de volledige bestelling wordt geretourneerd. 
6. Indien de professioneel zakelijke wederverkoper bij hoge uitzondering en uitsluitend na goedkeuring van ondernemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Opschortingsrecht
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 
 
Retentierecht 
 
1. JoJa kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van JoJa heeft voldoen, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
2. Retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan JoJa. 
3. JoJa is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 
 
Verrekening 
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan JoJa te verrekenen met een vordering op JoJa. 
 
Eigendomsvoorbehoud
 
1. JoJa blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van JoJa op grond van wat voor met JoJa gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
2. Tot die tijd kan JoJa zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
4. Indien JoJa een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft JoJa het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 
 
Levering 
 
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2. Levering vindt plaats bij JoJa, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft JoJa het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan JoJa kan tegenwerpen. 
 
Levertijd 
 
1. De door JoJa opgeheven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van JoJa. 
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij JoJa niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 
 
Feitelijke levering 
 
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 
 
Transportkosten 
 
Transportkosten zijn voor de rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 
 
Verpakking en verzending 
 
1. indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan JoJa niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 
 Bewaring 
 
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlaten afname van producten komen geheel voor de rekening van de klant. 
 
Garantie 
 
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. 
2. De garantie geldt niet in het  geval van normale slijtage en van schade ontstaan al gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen van het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
3. Risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over de klant op het moment waarop deze juridische en/of feitelijk worden geleverd 
 
Ruilen
 
1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 
⦁ ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur. 
⦁ Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q met de nog aangehechte originele prijskaartjes. 
⦁ Het product is nog niet gebruikt. 
 
2. Afgeprijsde artikelen, niet- houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakt artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild. 
 
Vrijwaring
 
De klant vrijwaart JoJa tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door JoJa geleverde producten en/of diensten. 
 
Klachten 
 
1. De klant dient een door JoJa geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant JoJa daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constantering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat JoJa in staat is hierop adequaat te reageren. 
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat JoJa gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen. 
 
Ingebrekestelling
 
1. de klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan JoJa.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling JoJa ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 
 
Als JoJa een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grand van die overeenkomst aan JoJa verschuldigd zijn. 
 
Aansprakelijkheid JoJa. 
 
1. JoJa is uitsluitend aansprakelijk voor enige shade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
2. Indien JoJa aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
3. JoJa is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
4. Indien JoJa aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
5. Alle afbeeldingen, foto’s kleuringen, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 
 
Vervaltermijn
 
Elk recht van de klant op schadevergoeding van JoJa vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Recht op ontbinding
 
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer JoJa toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
2. Is de nakoming van de verplichtingen door JoJa niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat JoJa in verzuim is. 
3. JoJa heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdelijk nakomt, dan wel indien JoJa kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te  vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen. 
 
Overmacht 
 
1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van JoJa in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan JoJa kan worden toegerekend in een van de wil van JoJa onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van JoJa kan worden verlangd. 
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor JoJa 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort tot JoJa er weer aan kan voldoen. 
4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden. 
5. JoJa is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 
 
Wijziging van de overeenkomst
 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 
Wijziging van de algemene voorwaarden 
 
1. JoJa is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal JoJa zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
4. Consument zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
 
Overgang van rechten 
 
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van JoJa. 
 
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederen rechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
 
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 
 
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat JoJa bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar JoJa is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 
 
Opgesteld op 07 november 2020.